[RC] Pierwsze wzloty i upadki

Heh ... no i sta³o siê ... pierwsze próby wzlotu depronowym
skrzyde³kiem a'la B2 spe³z³y na ... w³a¶nie ... nie wiem.
Niezbyt dobrze wywa¿ony (silnik umieszczony z przodu)
- taki mój wniosek. No i brak trzeciej rêki ... ciê¿ko wyrzuciæ
taki model i bez szukania kretów wzbiæ siê w powietrze.
B2 polecia³ parêna¶cie metrów i nerwowo wyl±dowa³ ...
Bêdê musia³ popracowaæ nad jakim¶ trenerkiem ...
Plany Piper Cub ju¿ s±, materia³ jest, tylko trochê czasu i pracy.
Skrzyde³ko na razie zostawiam na boku. Pomimo paru przyglebieñ,
nie straci³o nic ze swej konstrukcji. Ca³o¶æ ok 300 gram,
silniczek speed 280, bia³y Gunter, reglerek w³asnej roboty (dziêki wielkie
TEOS),
7x700mAh Twicell, 2xHS-55, odbiornik standart (niestety).
Ca³o¶æ sterowana MC-12. Heh ... skrzyde³ko nie jest niestety
dla pocz±tkuj±cych. No, ale nie za³amujê siê, przez weekend
postaram siê zrobiæ piperka i mo¿e ... :)
Reply to
--==PEGAZ==--
Loading thread data ...
Witaj
Je¿eli mia³ ochotê lecieæ i by³ nerwowy to mo¿e masz za du¿e wychylenia sterów. Te¿ mia³em podobnie przy pierwszej delcie. Zmiksuj ster wysokosci na ok 30%
Te¿ mam taki.
A mo¿e daæ 8* zw³aszcza je¿eli silnik jest 7.2V
Te¿ mam MC-12, a na delcie nauczy³em siê lataæ. Fakt delta mo¿e nie jest naj³atwiejsza do nauki ale potem to ju¿ z górki. Modelarz latacz nie mo¿e siê za³amywaæ.
pozdrawiam Jarek JK
Reply to
JK
U¿ytkownik "JK" <jarek@mikronika._USUNTO_.com.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c6r22g$klc$ snipped-for-privacy@ni.mikronika.com.pl...
<...>
Wielkie dziêki za porady. W weekend sprawdzê wszystkie ustawienia.
Reply to
--==PEGAZ==--
Ja równie¿ zaczyna³em od delty. Ex2 o rozpiêto¶ci 1,3 m z silnikiem od wkrêtarki (co¶ ala 540) ¶mig³em spalinowym 9x5, dzisiêcioma celami 1500 Nicd. Do tego ca³e wyposa¿enie standardowe i nadajnika hitec flash 4. Ci±g statyczny silnika wynosi³ 800 gram. Fakt ¿e d³ugo niê nie polata³em bo zaliczy³a 7 kretów i silnik zamiast na "ogonie" znalaz³ siê w ¶rodku delty :D
BTW Je¿eli kto¶ jest chêtny z Wawy lub okolic to mam na sprzeda¿ tego Hiteca razem z odbiornikiem, niestety kwarce sobie zostawiam. Nadajnik przerobiony na 3 celki Liion po zwarciu pakietu NiCd. Oczywi¶cie wszystko sprawne, a sprzedajê poniewa¿ kupi³em rd6000. Ewentualne oferty i pytania proszê na prv.
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.