Sszukam jednostki WP z 1939

Mój wujek s³u¿y³ w 1939 w artylerii - prawdopodbnie w 12 pan lub 13 pan.
Wiem,
¿e jego jednostka posiada³a mo¼dzierze zmotoryzowane i w 1939 do 17 wrze¶nia
wycowywa³a siê bojem (wiem, ¿e jednostka wziê³a jeñców niemieckich) przed
niemcami na
wschód. Po wej¶ciu rosjan wypu¶cili jeñców niemieckich, rozformowali siê,
rozbroili mo¼dzierze, zniszczyli zamki i na samochodach wracali spowrotem na
zachód ¿eby dostaæ siê raczej do niewoli niemieckiej ni¿ ruskiej.
Do niewoli siê dosta³, po b. krótkim czasie, po za³atwieniu papierkowych
formalno¶ci wróci³ wolny do domu.
Jego jednostka bra³a udzia³ w zajêciu Zaolzia jako nowoczesna jednostka -
trochê na pokaz.
Czy kto¶ wie jaka dok³adnie to by³a jednostka i jaki by³ jej szlak bojowy?
Nie piszcie, ¿e NTG bo jak widzia³em kiedy¶ dyskusjê o datach dziennych
wprowadzenia jakich¶ tam malowañ pokryw silników Me-109 to za³o¿ê siê, ¿e
taka zagadka nie jest dla was ¿adnym halo.
Pozdrawiam
Witek
Reply to
Witek M.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.