brzmi jak dobry dowcip

ukaza³o sie có¶ takie
formatting link

po wyczytaniu trzeba tylko rzec Dura Lex sed Lex
w 2012 musi byæ koniec jednak
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:f12r3c$5g0$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Jerzy
Jerzy napisał(a):
Zaiste, brzmi jak tekst z 1 kwietnia, zwlaszcza "EFEKTY DZIAŁANIA PRZYSPIESZEŃ NA ORGANIZM PILOTA". Tu chyba będzie o tym, że jak pilot modelu się potknie to przywali w glebę i wówczas powstaną efekty działania przyspieszen (głównie ziemskiego) na organizm pilota, tak?
Reply to
TomaszB
U¿ytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:f12r3c$5g0$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Witam wszystkich Znakomity dokument i ile wniosków mo¿na wyci±gn±æ (pamiêtaj±c wszak, ¿e chodzi o sterowanie modelami ;-): Brak wype³nionych rozdzia³ów -Wiedza ogólna o modelach lataj±cych - Zasady lotu - Ogólne bezpieczeñstwo operacji modelami lataj±cymi ale za to: - Obowi±zki, odpowiedzialno¶æ i uprawnienia dowódcy statku powietrznego - Wybrane zagadnienia z lotów na du¿ych wysoko¶ciach - Efekty dzia³añ przyspieszeñ :-)))
Zdumiony jestem, ¿e opublikowano dokument w takiej postaci (je¿eli jest ogólnie dostêpny) i bardzo ¿a³ujê ¿e nie ma podpisu autora (autorów) ani daty. To warto zapamiêtaæ jako niez³y przyk³ad próby zrobienia czego¶ w intencji mo¿e nawet cennego i potrzebnego, ale zupe³nie bez znajomo¶ci tematu, a na dodatek jakby chwal±c siê tym brakiem znajomo¶ci. Mam wra¿enie ¿e dowolna osoba po nawet bardzo krótkiej próbie wype³nienia rozdzia³u "Wiedza ogólna o modelach lataj±cych" podda³a by bardzo krytycznej analizie (czyli redukcji) wiele z innych zaproponowanych rozdzia³ów. Zdumiewaj±ce, ale zachêcam do zapoznania siê, bo to nas dotyczy.
Pozdrawiam Jarek
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik "Jerzy" napisa³...
Rewelacja :) Ró¿ne dziwne przepisy siê trafiaj± ale co¶ takiego to pere³ka ! Krzysiek
Reply to
Krzysiek
U¿ytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:f12r3c$5g0$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Witam
Patrzê na pkt4. i mam w±tpliwo¶æ do jakiej grupy nale¿± modelarze lotniczy. S± cz³onkami za³ogi statku powietrznego czy kontrolerem ruchu lotniczego. Optujê raczej za t± drug± opcj±.
Pozdrawiam R.Skokowski
Reply to
Roman Skokowski
Prawda jest pewnie taka, ¿e ustawodawca (Sejm) wprowadzi³ n/w prawo. Nie mam na my¶li cytowanego dokumentu, ale ustawê, na któr± ten siê powo³uje. Ustawa zobowi±zuje prezesa ULC do wydania odpowiednich rozporz±dzeñ, lecz ten jest z tym daleko w tyle.
Poniewa¿ jest prawo, jest równie¿ kara za jwego nieprzestrzeganie: Kodeks Karny (Art 179) przewiduje 2 lata w pudle za latanie bez uprawnieñ. Tak wiêc jaki¶ nadgorliwy policjant móg³by siê doczepiæ do ka¿dego modelarza na lotnisku. Nawet do lataj±cego depronem (ustawa nie precyzuje, co jest modelem). A ju¿ nie daj bo¿e, gdy wydarzy siê jaki¶ wypadek. Tak wiêc mamy fajne prawo. Za latanie depronem 2 lata w pudle!!! Nie podnosze tutaj wcale w±tku, czy wydawanie uprawnieñ na modele poni¿ej np. 2 kg. ma jakikolwiek sens.
Ten dokument wygl±da na jakie¶ niedoñczony projekt rozporz±dzenia prezesa ULC wydarty pewnie jakiemu¶ autorowi, gdy ten dopiero zacz±³ od przekopiowania wymagañ na zwyk³ego pilota. Znajduje siê na stronie ULC. Wygl±da wiêc na to, ¿e ustawodawca formalnie zrobi³ wszystko ok (ustawa i kara za nieprzestrzeganie), a to dopiero ULC da³ dupy z tymi wymaganiami.
Poni¿ej rzeczona, obowi±zuj±ca ustawa i fragment Kodeksu Karnego, do których siê dokopa³em: Dz.U. 2002r. nr 130, poz. 1112:
formatting link
Art 95 (str 54) par. 2: "¦wiadectwa kwalifikacji wydawane sa dla (...) pilot-operator modelu lataj±cego"
Par 3: "Aby uzyskaæ ¶wiadectwo kwalifikacji (...) musi spe³niaæ nastêpuj±ce wymagania (...) ukoñczone 16 lat (...)"
Art 97: "Zabrania siê wykonywania czynno¶ci lotniczych przez osobê nieposiadaj±c± licencji lub ¶wiadectwa kwalifikacji"
Art 105 (Badania lotniczo lekarskie): "Badaniom (...) nie podlegaj± (...) pilot operator modelu lataj±cego o masie poni¿ej 30 kg.
Art 179 kk:
formatting link
"Kto wbrew szczególnemu obowi±zkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpo¶rednio zagra¿aj±cym bezpieczeñstwu w ruchu l±dowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez osobê znajduj±c± siê w stanie nietrze¼wo¶ci, bêd±c± pod wp³ywem ¶rodka odurzaj±cego lub osobê nie posiadaj±c± wymaganych uprawnieñ, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci do lat 2."
Reply to
LukaszS
U¿ytkownik "LukaszS" snipped-for-privacy@poczta.onetWYTNIJ.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:f14aq8$1om$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Z ust bardzo kompetentnej osoby ,albo nawet najbardziej kompetentnej - dowiedzia³em sie ze w³a¶nie od 25 kg "ma" obowiazywac przepis o ¶w.kw. a na razie spokój stoicki - jak wszystko w Poszcze - ma byæ, sie zrobi, oni itd itp......wiec pany koñczmy to wstydu oszczêd¼my a do ulcu wydelgujmy jakie¶ ¼wierz±tka coby sie przyjê³y do pracy i to by by³o na tyle a na razie Vivat Er³o 2012
Reply to
jerzy
A tak na marginesie: "nie posiadaj±c±" pisze siê razem, czy osobno? Bo w ustawie jest razem, a w kk osobno. Ale co¿.... "polska jêzyk - trudna jêzyk"...
Reply to
LukaszS
...coś mi sie wydaje, że niektórzy Koledzy błędnie pojmują latanie i pilotowanie, a sterowanie modelem co raczej (co coś jak z opowiadałem, że byłem wojsku w lotnictwie i latałem, ale ze szmata po korytarzu), a bardziej to będzie operatorstwem urządzeniem latającym, jeżdżacym czy pływającym. Potocznie tak się mówi, że latamy, jeździmy, pływamy, ale trudno nazwać modelarza RC, że to pilot, kierowca czy chociażby szyper nie wspominając o kapitanie statku, chyba że samemu znajdujemy sie w modelu, ale to już inna sprawa. Mam wrażenie, że temat jest bardziej tzw "biciem piany" niż merytoryczna dyskusją
Pozdrawiam Zdzisław
---------------------------------------------------------------------- NIE KUPUJ!!! ...zanim nie porownasz cen >>
formatting link

Reply to
Tramp
W³a¶nie ten dokument ukazuje skutki opó¼nieñ a nie przyspieszeñ..... umys³owych autora(ów)
Reply to
Roh
Świadectwo operatora modelu latającego (czy jaoś tak) teoretycznie obowiązuje chyba od 5kg masy modelu? Co i tak nie zmienia faktu, że to powyższe to jakiś dowcip :)
...a tu można przeczytać jak się dostaje obowiązkowy dokument na używanie modelu powyżej 55 lbs (25kg) w USA:
formatting link
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
Jest jak byk napisane w ustawie, któr± przytoczy³em: "pilot-operator modelu lataj±cego".
Merytoryczna dyskusja, to bêdzie, jak wlecê jakiej¶ babie w dupê moim najnowszym modelem. Takie wypadki ju¿ by³y, chcia³bym chocia¿ wiedzieæ, co mnie obowi±zuje i co mi za to grozi. Wygl±da na to, ¿e na dzieñ dzisiejszy samo ubezpieczenie nie wystarczy i muszê mieæ jakie¶ pokichane uprawnienia. Przytoczy³em kilka postów wy¿ej merytorycznie prawo ze wskazaniem ¼róde³ (Dz. U. i KK). Na razie wiem, ¿e w zamian dobierze mi siê prokurator i wtedy nie bêdzie zmi³uj, ¿e nie wiedzia³em. Taki wypadek ju¿ zdaje siê kto¶ opisywa³ na tej grupie. Gdy co¶ siê stanie, to na pewno bêdzie szukanie winnych tak, jak kultowe powo³ywanie komisji ¶ledczej, ¿eby udowodniæ funkcjonariuszce ABW, ¿e z³ama³a prawo nie przygl±daj±c siê jak sika aresztowana.
Reply to
LukaszS
U¿ytkownik "Tramp" snipped-for-privacy@poczta.fm napisa³ w wiadomo¶ci news:001801c78b40$8a44f010$0201a8c0@fly...
Prosi³bym ja¶niej bo poza stwierdzeniem ogólnym "bicie piany" - /to modne ostatnio - tak jego u¿ycie jak i warto¶c merytoryczna/ - nie rozja¶nia sprawy , i niczego nie wnosi . Pare w±tków wcze¶niej postulowa³em zamkniêcie dyskusji - propozycji nie podjêto , mimo i¿ pisa³em ze to nie aktualne . Problem jednak jest i to powa¿ny sygnalizowany przeze mnie juz od dobrych dwóch, trzech lat . Nikt jednak nie próbuje zmierzyæ sie z nim , tylko w³asnie spotykam takie niczego nie wnosz±ce wypowiedzi - wiec ad rem - pisanie mnie mêczy a problem jest ogromny -podaje skype jerzy47047
-- snipped-for-privacy@poczta.onet.pl
formatting link
formatting link

Reply to
Jerzy

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.