Regulator IMCS 50

Witam
Do mojego szybowca Windstar 2300 naby³em regulator IMCS 50 firmy T2M
(50A).
Regulator jest do silnika szczotkowego.
A poniewa¿ firma T2M jest francuska to i oczywiœcie instrukcja jest po
francusku.
No i wygl±da na to ¿e mam problem. Nawet nie wiem z której strony silnik ma
byæ a z której pakiet. ¯adnego rysuneczku w instrukcji nie ma.
Ma³o tego, przegl±daj±c j± wychodzi na to ¿e ten regulator siê programuje (
ma mikro przycisk programuj±cy i dwie diody.
Wspomnê tylko ¿e to pierwszy regulator jaki widzê na oczy.
Kupi³em go bo nic podobnego ( i w tej cenie )w Polsce nie wpad³o mi w oczy,i
trochê liczy³em na to ¿e;
1.Bêdzie instrukcja po angielsku
2.Jeœli nawet nie to mo¿e jakieœ "przejrzyste obrazki" bêd±.
3.programowanie tego jest proste.
4.I tak w tym sklepie mia³em kupiæ serwa
A tu taki pasztet.
Link do strony z regulatorem ( gdzie kupi³em)
formatting link
ju¿ liczy³em ¿e w koñcu w niedzielê odbêdzie siê pierwszy lot tego
szybowca.
Wszystko gotowe tylko na regulator czeka³...
Pozdrawiam
Pawel
Reply to
kefit
Loading thread data ...
Bia³y i niebieski do silnika, czerwony do plusa pakietu, czarny do minusa pakietu. Niestety na temat programowania regulatora nie wypowiem siê.
Tomek
U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl...
Reply to
Tomasz Rudnik
Dzieki. Pytanie tylko czy nie spalê czegoœ jak to pod³±czê tak bez programowania. Co w jakiej kolejnoœci powinno byæ pod³±czone ? Czy np najpierw sam pakiet, potem programujemy regulator i pod³±czamy silnik, czo jakoœ inaczej Pawel
<e5ofh8$gso$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl>, Tomasz Rudnik<tomasz.rudnik removeit @ata-int.com.pl> napisa³(a): > Bia³y i niebieski do silnika, czerwony do plusa pakietu, czarny do minusa > > pakietu. Niestety na temat programowania regulatora nie wypowiem siê. > > Tomek > > > U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo*ci > news: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl... >> Witam >> Do mojego szybowca Windstar 2300 naby³em regulator IMCS 50 firmy T2M >> (50A). >> Regulator jest do silnika szczotkowego. >> A poniewa¿ firma T2M jest francuska to i oczywiœcie instrukcja jest po >> francusku. >> No i wygl*da na to ¿e mam problem. Nawet nie wiem z której strony silnik > >> ma >> byæ a z której pakiet. ¯adnego rysuneczku w instrukcji nie ma. >> Ma³o tego, przegl*daj*c j* wychodzi na to ¿e ten regulator siê > programuje >> ( >> ma mikro przycisk programuj*cy i dwie diody. >> Wspomnê tylko ¿e to pierwszy regulator jaki widzê na oczy. >> Kupi³em go bo nic podobnego ( i w tej cenie )w Polsce nie wpad³o mi w >> oczy,i >> trochê liczy³em na to ¿e; >> 1.Bêdzie instrukcja po angielsku >> 2.Jeœli nawet nie to mo¿e jakieœ "przejrzyste obrazki" bêd*. >> 3.programowanie tego jest proste. >> 4.I tak w tym sklepie mia³em kupiæ serwa >> >> A tu taki pasztet. >> >> Link do strony z regulatorem ( gdzie kupi³em) >>
formatting link
>> >> A ju¿ liczy³em ¿e w koñcu w niedzielê odbêdzie siê pierwszy lot tego >> szybowca. >> Wszystko gotowe tylko na regulator czeka³... >> >> Pozdrawiam >> >> Pawel >> >> >> >> >> >>
Reply to
kefit
Napisa³em emaila do sklepu gdzie kupi³em regulator czy przypadkiem nie maj± angielskiej wersji instrukcji. Niestety nie maj±.
Pomocy !!
Pawel
snipped-for-privacy@poczta.onet.pl>, snipped-for-privacy@poczta.onet.pl snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³(a): > Witam > Do mojego szybowca Windstar 2300 naby³em regulator IMCS 50 firmy T2M > (50A). > Regulator jest do silnika szczotkowego. > A poniewa¿ firma T2M jest francuska to i oczywiœcie instrukcja jest po > francusku. > No i wygl*da na to ¿e mam problem. Nawet nie wiem z której strony silnik > ma > byæ a z której pakiet. ¯adnego rysuneczku w instrukcji nie ma. > Ma³o tego, przegl*daj*c j* wychodzi na to ¿e ten regulator siê > programuje ( > ma mikro przycisk programuj*cy i dwie diody. > Wspomnê tylko ¿e to pierwszy regulator jaki widzê na oczy. > Kupi³em go bo nic podobnego ( i w tej cenie )w Polsce nie wpad³o mi w > oczy,i > trochê liczy³em na to ¿e; > 1.Bêdzie instrukcja po angielsku > 2.Jeœli nawet nie to mo¿e jakieœ "przejrzyste obrazki" bêd*. > 3.programowanie tego jest proste. > 4.I tak w tym sklepie mia³em kupiæ serwa > > A tu taki pasztet. > > Link do strony z regulatorem ( gdzie kupi³em) >
formatting link
> > A ju¿ liczy³em ¿e w koñcu w niedzielê odbêdzie siê pierwszy lot tego > szybowca. > Wszystko gotowe tylko na regulator czeka³... > > Pozdrawiam > > Pawel
Reply to
kefit
Regulator powinien byæ na sta³e po³±czony z silnikiem - zlutowany lub na jakie¶ solidne z³±cza. Zanim nie sprawdzisz, nie lutuj jednak, bo mo¿esz mieæ odwrotny kierunek obrotów. Po pod³±czeniu do odpowiedniego kana³u odbiornika (na odbiorniku powiniene¶ mieæ oznaczone +, - i sygna³) mo¿esz pod³±czyæ pakiet. Oczywi¶cie przy w³±czonym nadajniku. Nic nie spalisz. Regulator powinien automatycznie wykryæ ilo¶æ ogniw pakietu zasilaj±cego (tu nie jestem pewien na 100%, nie znam tego regulatora). Powiniene¶ jednak doczytaæ siê w instrukcji, jakie s± napiêcia odciêcia, ¿eby mieæ pewno¶æ, ¿e nie uszkodzisz pakietów (wa¿ne tylko dla pakietów Li-xxx). Powodzenia.
Tomek
U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl...
Reply to
Tomasz Rudnik
A w ogóle to najlepiej by³oby skontaktowaæ siê z jakim¶ modelarzem w Twojej okolicy.
Tomek
U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl...
Reply to
Tomasz Rudnik
Dziêki za informacje. Jakie jest napiêcie odciêcia to wiem, bo w instrukcji jest tabelka napiêæ odciêcia w zale¿noœci od iloœci ogniw (na szczêœcie to nie japoñski i cyfry s± normalne;-)) Pakiet mam Platinum 4000mA NiMH 40A. 8,4V ( na razie jeden, ale jak siê sprawdzi to mo¿e kupiê jeszcze jeden taki)
Co do pod³±czenia regulatora i silnika to planowa³em goldy 2mm. Wystarcz± ?
Oj coœ mi siê zdaje ¿e w sobotê szybowiec poleci!!!tylko ¿eby pogoda by³a! Jak bedê lata³ to zrobiê kilka fotek..
Pawel
<e5pf13$fg9$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl>, Tomasz Rudnik<tomasz.rudnik removeit @ata-int.com.pl> napisa³(a): > Regulator powinien byæ na sta³e po³*czony z silnikiem - zlutowany lub na > jakie* solidne z³*cza. Zanim nie sprawdzisz, nie lutuj jednak, bo mo¿esz > > mieæ odwrotny kierunek obrotów. > Po pod³*czeniu do odpowiedniego kana³u odbiornika (na odbiorniku > powiniene* > mieæ oznaczone +, - i sygna³) mo¿esz pod³*czyæ pakiet. Oczywi*cie przy > w³*czonym nadajniku. > Nic nie spalisz. Regulator powinien automatycznie wykryæ ilo*æ ogniw > pakietu > zasilaj*cego (tu nie jestem pewien na 100%, nie znam tego regulatora). > Powiniene* jednak doczytaæ siê w instrukcji, jakie s* napiêcia odciêcia, > > ¿eby mieæ pewno*æ, ¿e nie uszkodzisz pakietów (wa¿ne tylko dla pakietów > Li-xxx). > Powodzenia. > > Tomek > > > U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo*ci > news: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl... >> >> Napisa³em emaila do sklepu gdzie kupi³em regulator czy przypadkiem nie >> maj* >> angielskiej wersji instrukcji. Niestety nie maj*. >> >> Pomocy !! >> >> Pawel >> >> >>>>> Dnia Pi*, Cze 2, 2006 o 12:18 am w wiadomoœci >> snipped-for-privacy@poczta.onet.pl>, >> snipped-for-privacy@poczta.onet.pl snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³(a): >>> Witam >>> Do mojego szybowca Windstar 2300 naby³em regulator IMCS 50 firmy T2M >>> (50A). >>> Regulator jest do silnika szczotkowego. >>> A poniewa¿ firma T2M jest francuska to i oczywiœcie instrukcja jest po >>> francusku. >>> No i wygl*da na to ¿e mam problem. Nawet nie wiem z której strony silnik >>> ma >>> byæ a z której pakiet. ¯adnego rysuneczku w instrukcji nie ma. >>> Ma³o tego, przegl*daj*c j* wychodzi na to ¿e ten regulator siê >>> programuje ( >>> ma mikro przycisk programuj*cy i dwie diody. >>> Wspomnê tylko ¿e to pierwszy regulator jaki widzê na oczy. >>> Kupi³em go bo nic podobnego ( i w tej cenie )w Polsce nie wpad³o mi w >>> oczy,i >>> trochê liczy³em na to ¿e; >>> 1.Bêdzie instrukcja po angielsku >>> 2.Jeœli nawet nie to mo¿e jakieœ "przejrzyste obrazki" bêd*. >>> 3.programowanie tego jest proste. >>> 4.I tak w tym sklepie mia³em kupiæ serwa >>> >>> A tu taki pasztet. >>> >>> Link do strony z regulatorem ( gdzie kupi³em) >>>
formatting link
>>> >>> A ju¿ liczy³em ¿e w koñcu w niedzielê odbêdzie siê pierwszy lot tego >>> szybowca. >>> Wszystko gotowe tylko na regulator czeka³... >>> >>> Pozdrawiam >>> >>> Pawel
Reply to
kefit
W mojej okolicy ( pracuje w Warszawie - a mieszkam 40 km od Warszawy kierunek Poznan) mam paru znajomych z którymi latam. Ale wszyscy maj± modele spalinowe.Jeden z nich (Te¿ Tomek!!) uczy mnie lataæ na Trenerku z silnikiem 7,5 cm. Nawet ostatnio pierwszy raz l±dowa³em samodzielnie!!! I myœlê ¿e z pilota¿em szybowca to sobie ju¿ poradzê samodzielnie. Gdzieœ tam w g³êbi czujê ¿e szybowiec to jest w³aœnie to!!!
Pawel
<e5pf5r$77p$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl>, Tomasz Rudnik<tomasz.rudnik removeit @ata-int.com.pl> napisa³(a): > A w ogóle to najlepiej by³oby skontaktowaæ siê z jakim* modelarzem w > Twojej > okolicy. > > Tomek > > > U¿ytkownik snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo*ci > news: snipped-for-privacy@poczta.onet.pl... >> >> Napisa³em emaila do sklepu gdzie kupi³em regulator czy przypadkiem nie >> maj* >> angielskiej wersji instrukcji. Niestety nie maj*. >> >> Pomocy !! >> >> Pawel >> >> >>>>> Dnia Pi*, Cze 2, 2006 o 12:18 am w wiadomoœci >> snipped-for-privacy@poczta.onet.pl>, >> snipped-for-privacy@poczta.onet.pl snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³(a): >>> Witam >>> Do mojego szybowca Windstar 2300 naby³em regulator IMCS 50 firmy T2M >>> (50A). >>> Regulator jest do silnika szczotkowego. >>> A poniewa¿ firma T2M jest francuska to i oczywiœcie instrukcja jest po >>> francusku. >>> No i wygl*da na to ¿e mam problem. Nawet nie wiem z której strony silnik >>> ma >>> byæ a z której pakiet. ¯adnego rysuneczku w instrukcji nie ma. >>> Ma³o tego, przegl*daj*c j* wychodzi na to ¿e ten regulator siê >>> programuje ( >>> ma mikro przycisk programuj*cy i dwie diody. >>> Wspomnê tylko ¿e to pierwszy regulator jaki widzê na oczy. >>> Kupi³em go bo nic podobnego ( i w tej cenie )w Polsce nie wpad³o mi w >>> oczy,i >>> trochê liczy³em na to ¿e; >>> 1.Bêdzie instrukcja po angielsku >>> 2.Jeœli nawet nie to mo¿e jakieœ "przejrzyste obrazki" bêd*. >>> 3.programowanie tego jest proste. >>> 4.I tak w tym sklepie mia³em kupiæ serwa >>> >>> A tu taki pasztet. >>> >>> Link do strony z regulatorem ( gdzie kupi³em) >>>
formatting link
>>> >>> A ju¿ liczy³em ¿e w koñcu w niedzielê odbêdzie siê pierwszy lot tego >>> szybowca. >>> Wszystko gotowe tylko na regulator czeka³... >>> >>> Pozdrawiam >>> >>> Pawel
Reply to
kefit
Wygl±da na to ¿e z t³umaczeniem instrukcji z francuskiego sam sobie poradzê. Za pomoc± Translator online Francuski-angielski. T³umaczenie trochê "zgrubne" ale wystarczy Wiêc jakby co to bêdê mia³ instrukcjê. Pawe³
snipped-for-privacy@poczta.onet.pl>, snipped-for-privacy@poczta.onet.pl snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³(a): > Witam > Do mojego szybowca Windstar 2300 naby³em regulator IMCS 50 firmy T2M > (50A). > Regulator jest do silnika szczotkowego. > A poniewa¿ firma T2M jest francuska to i oczywiœcie instrukcja jest po > francusku. > No i wygl*da na to ¿e mam problem. Nawet nie wiem z której strony silnik > ma > byæ a z której pakiet. ¯adnego rysuneczku w instrukcji nie ma. > Ma³o tego, przegl*daj*c j* wychodzi na to ¿e ten regulator siê > programuje ( > ma mikro przycisk programuj*cy i dwie diody. > Wspomnê tylko ¿e to pierwszy regulator jaki widzê na oczy. > Kupi³em go bo nic podobnego ( i w tej cenie )w Polsce nie wpad³o mi w > oczy,i > trochê liczy³em na to ¿e; > 1.Bêdzie instrukcja po angielsku > 2.Jeœli nawet nie to mo¿e jakieœ "przejrzyste obrazki" bêd*. > 3.programowanie tego jest proste. > 4.I tak w tym sklepie mia³em kupiæ serwa > > A tu taki pasztet. > > Link do strony z regulatorem ( gdzie kupi³em) >
formatting link
> > A ju¿ liczy³em ¿e w koñcu w niedzielê odbêdzie siê pierwszy lot tego > szybowca. > Wszystko gotowe tylko na regulator czeka³... > > Pozdrawiam > > Pawel
Reply to
kefit

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.