Ostatni krok Achillesa

U¿ytkownik "Robakks" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hpd1b1$b20$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Ale skoro punkty maj± d³ugo¶c zero? Na przyk³ad punkt 0.5 nie siêga od 0.45 do 0.55 tylko jest jednym punktem o d³ugo¶ci zero.
Reply to
zdumiony
Loading thread data ...
"zdumiony" snipped-for-privacy@jestem.pl news:hpd1gv$g0k$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Gdy powiêkszysz continuum razy ten fragment osi na której wystêpuje punkt 1/2, to zobaczysz otoczenie puntu. ...OOOO|OOOO.... Pionowa kreska o nazwie 1/2 wystêpuje na styku dwóch punktów i ta kreska jest BRAKpunktem. W jej otoczeniu wystêpuj± punkty przeliczalne za pomoc± liczb naturalnych. To analiza niestandardowa Alana Robinsona. :-) Robakks *°"½'´¨¢`ÿ.^:;~>¤<×÷-.,²¸
Reply to
Robakks
U¿ytkownik "Robakks" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hpd2dg$eci$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
W jaki sposób chcesz zero pomno¿yæ przez nieskoñczono¶æ? Nie mo¿na mno¿yæ zera * nieskoñczono¶æ
Reply to
zdumiony
Dawno nie pisa³em, wiêc dla przypomnienia to, co uda³o siê nam kiedy¶ uzgodniæ Robakksie:
Jeste¶ Robakksie jedyn± (o ile mi wiadomo) osob±, która zbiór skoñczony nazywa "zbiorem liczb naturalnych". Miliony i wiêcej ludzi na ¶wiecie tymi s³owami nazywaj± zbiór, w którym ka¿da liczba ma nastêpnik. Dlaczego nie chcesz zbioru, w którym ka¿da liczba ma nastêpnik nazywaæ tak samo jak "reszta ¶wiata" ? Wa¿ne s± wszak w³asno¶ci tego zbioru, a nie jego nazwa...
syzyf
Reply to
syzyf
U¿ytkownik "syzyf" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:hpen8a$ct6$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Bo - po pierwsze, mylisz siê - nazwa jest wa¿niejsza, ni¿ w³asno¶ci. Znacznie. Po drugie, Robak to Robak. A po trzecie - we¼my takiego Einsteina. Gdyby nazywa³ czasem to samo, co wszyscy - to galileuszowe - to czy zrobi³by tak± karierê?
Reply to
Maciej Woźniak
z forum matematyka.pl
formatting link
"miodzio1988"
Ja tak¿e dziêkujê za dyskusjê, oraz za kolejny post wyrzucony do kosza, post w którym wyja¶nia³em ró¿nicê pomiêdzy punktem w geometrii (punkt, który ma cia³o) a BRAKpunktem (punkt, który nie ma cia³a).
formatting link
temacie ostatniego kroku Achillesa jest to wa¿ne, bowiem ostatni krok przy osi±ganiu granicy - tak¿e ma cia³o, wiêc nie jest zerowym BRAKpunktem.
Ten post tak¿e mo¿na wyrzuciæ do kosza, bo przecie¿ nie chodzi na tym forum o rozumienie lecz o co¶ innego. Pozdrawiam przytomnych :-) Edward Robak* z Nowej Huty ~>°<~ kopia na
formatting link
m±dro¶ci i nie tylko :)
Reply to
Robakks
U¿ytkownik "Robakks" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hpd2dg$eci$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Ale st±d wynika ¿e ka¿dy punkt to brakpunkt, bo je¶li mamy punkt 0.5 to jest tak± kresk±, nie ma przediza³u od-do
Reply to
zdumiony
U¿ytkownik "syzyf" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:hpepim$l2t$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
W reklamie wylansujesz, co chcesz - jak sie postarasz. A w nauce tysi±ce pojêæ musz± chodziæ jak kiedy¶ kó³eczka w szwajcarskim zegarku. Lat temu kilkadziesi±t Wittgenstein zauwa¿y³, ¿e wiêkszo¶æ filozoficznych sporów sprowadza siê do kwestii, co siê jak nazywa. Tak samo jest w Twoich matematycznych sporach z Robakiem, co ju¿ zauwa¿y³e¶. Tak samo jest wszêdzie. Jêzyk to wielka, cholernie skomplikowana konstrukcja. Wyros³a z milionów, je¶li nie miliardów takich sporów, jak Twój z Robakiem. Ka¿dy z Was jest przekonany, ¿e to jego s³ownictwo jest to w³a¶ciwe, wiêc ¿aden z Was nie ust±pi. Gdyby¶my byli ustêpliwi, jak to logika nakazuje, wygrywa³oby nazewnictwo przypadkowe. ¯e jednak ¿aden nie ust±pi, w d³u¿szej perspektywie wygrywa nazewnictwo lepsze. I to jest istota naukowych sporów.
Reply to
Maciej Woźniak
"syzyf" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> news:hpen8a$ct6$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Odpowied¼: Dlatego nie nazywam zbioru liczb porz±dkowych LP, w którym ka¿da liczba ma nastêpnik, nazw± zbiór liczb naturalnych N (tak samo jak "reszta ¶wiata") bowiem te dwa zbiory maj± ró¿ne w³asno¶ci. W zbiorze liczb naturalnych N osi±gana jest granica (ostatni element), natomiast zbiór liczb porz±dkowych LP nie ma granicy. . . . Dowodem na rekurencyjne osi±ganie granicy przez funkcjê po³ówkow± nastêpnik = poprzwednik*1/2 jest przetoczenie siê okrêgu do ostatniego punktu odcinka. To po³o¿enie nie ma nastêpnika, bo punkt siê nie dzieli. . . . Jeszcze jakie¶ pytania? Mo¿e chcesz bym Ci to zapisa³³ formalmie? dk = 1/2^n [dk = d³ugo¶æ kroku] Jest taka liczba n ze zbioru N dla której dk = punkt Ta liczba ca³kowita, natiralna jest najwiêksz± liczb± w zbiorze N i ma nazwê oo = Alef0 = N = Re1 = 1'0 zobacz: 1/2^Alef0 = 1/continuum Odcinek ma continuum punktów a s³owo "1/continuum" w przet³umaczeniu na metajêzyk potoczny oznacza JEDEN z CONTINUUM bo punkt jest jeden w zbiorze o liczno¶ci continuum. Edward Robak* z Nowej Huty ~>°<~ mi³o¶nik m±dro¶ci i nie tylko :)
PS. Ten post nie jest kopiowany na niematematyczne forum o zwodniczej nazwie matematyka.pl Tam posty o matematyce s± wyrzucane do kosza, przez bezmy¶lnych cenzorów... i to jest zastanawiaj±ce.
Reply to
Robakks
"zdumiony" snipped-for-privacy@jestem.pl news:hperbh$5ad$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Je¶li naprawdê chcesz zrozumieæ ró¿nicê pomiêdzy punktem a BRAKpunktem to musisz na chwilê zapomnieæ wszystkiego czego Ciê uczono pod nazw± "matematyka". Jeste¶ teraz ma³ym dzieckiem, które jeszcze nie chodzi do szko³y i dosta³e¶ 10 cukierków kuleczek. Ka¿dy z tych cukierków to punkt s³odki. Ustawiasz te kuleczki jedn± przy drugiej - tak aby siê styka³y: OOOOOOOOOO Mamusia pyta: poka¿ Jasiu w którym miejscu wystêpuje po³owa? Mo¿esz zastosowaæ metodê symetrycznego rozsuwania (tak± jak przy zapinaniu klipsów do firanek) OOOOOOOOOO O OOOOOOOO O OO OOOOOO OO OOO OOOO OOO OOOO OO OOOO OOOOO OOOOO Punkty s³odkie obojêtnie na ile bêdziesz dzieli³ kawa³eczków zawsze bêd± mia³y cia³o. ale to co¶ na styku dwóch punktów OO nie ma cia³a i nie jest s³odkie. To tylko INFORMACJA. Napisz co ztozumia³e¶. OK? Edward Robak* z Nowej Huty ~>°<~ mi³o¶nik m±dro¶ci i nie tylko :)
PS. Ten post nie jest kopiowany na niematematyczne forum o zwodniczej nazwie matematyka.pl Tam posty o matematyce s± wyrzucane do kosza, przez bezmy¶lnych cenzorów... i to jest zastanawiaj±ce.
Reply to
Robakks
"Maciej Wo¼niak" <mlwozniak snipped-for-privacy@wp.pl news:hperes$rnn$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
W praktyce wygrywaj± konkrety (tre¶æ). W teorii wygrywaj± marzenia (forma). Ludzie w swej masie chc± wierzyæ w bajki dlatego spo¶ród dwóch opinii wybieraj± bezmy¶lnie tê ³adniejsz±. przyk³ad: podzia³ z³otej kuli o ciê¿arze 1 kg. a) Teoretyczn± z³ot± kulê mo¿na poci±æ na skoñczon± ilo¶æ fragmentów i z tych fragmentów u³o¿yæ dwie kule identyczne jak ta dzielona, a wiêc uzyskaæ CUD, by z jednego kilograma z³ota powsta³y 2 kg z³ota. b) Nie ma takiej mo¿liwo¶ci, by z jednego kilograma z³ota uzyskaæ 2 kg z³ota poprzez podzia³ i ³±czenie bez dostarczania z³ota z zewn±trz.
Ludzie wybieraj± opcjê "a)" z kilku powodów, z których najwa¿niejszy to instynkt stadny i wiara w nieomylno¶æ guru (pasterzy stada). To religie naukowe. :-) Edward Robak* z Nowej Huty ~>°<~ mi³o¶nik m±dro¶ci i nie tylko :)
PS. Ten post nie jest kopiowany na niematematyczne forum o zwodniczej nazwie matematyka.pl Tam posty o matematyce s± wyrzucane do kosza, przez bezmy¶lnych cenzorów... i to jest zastanawiaj±ce.
Reply to
Robakks
Mylisz siê. Nie mam przywi±zania do s³ownictwa, niejednokrotnie zreszt± proponowa³em Robakksowi wprowadzenie innego s³ownictwa.
Mylisz siê równie¿ jakobym z Robakksem toczy³ spory matematyczne. Bynajmniej, piszê z ciekowo¶ci, czy jest on w stanie zaakceptowaæ, nie czyje¶ s³wownictwo, tylko _fakty_. Np. fakt, i¿ "zbiór, w którym ka¿da liczba ma nastêpnik" nazywany jest przez ogó³ "zbiorem liczb naturalnych". Ja np. bez najmniejszego problemu akceptujê fakt, i¿ Robakks nazywa ten zbiór "zbiorem liczb porz±dkowych". Jak równie¿ fakt, i¿ w literaturze anglojêzycznej zbiór ten nazywa siê "set of natural numbers"...
syzyf
Reply to
syzyf
U¿ytkownik "Robakks" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hpet95$4jm$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
To punkty s± okr±g³e czy kwadratowe?
Reply to
zdumiony
"Reszta ¶wiata" równie¿ nadaje ró¿ne nazwy ró¿nym zbiorom. Nie powinno wiêc ju¿ byæ wiêcej przeszkód, by¶ Robakksie u¿ywa³ nazw zgodnych z tymi u¿ywanymi przez "resztê ¶wiata" ?
"Reszta ¶wiata" taki zbiór nazywa zbiorem skoñczonym.
a zbiór, w którym ka¿da liczba ma nastêpnik "reszta ¶wiata" nazywa zbiorem liczb naturalnych.
Jak widzisz te dwa ró¿ne zbiory nosz± ró¿ne nazwy. Czy co¶ jeszcze stoi na przeszkodzie, by¶ Robakksie u¿ywa³ nazw zgodnych z tymi u¿ywanymi przez "resztê ¶wiata" ?
syzyf
Reply to
syzyf
U¿ytkownik "Robakks" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hpeu72$7ub$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
W teorii wygrywa teoria s³uszna, czyli ta, w któr± ja wierzê. W praktyce wygrywaj± konkrety, z wyj±tkiem sytuacji b³ednych, które z jakim¶ tam prawdopodobieñstwem siê zdrzaj±. Twoje szanse na wygran± oceniam na gdzie¶ miêdzy 0 i 1/re1.
Wiadome twierdzenie nie dotyczy kuli z³otej, tylko kuli idealnej. Je¶li mnie o ten podzia³ pytasz, wed³ug mojej teorii nie mo¿na (chyba, bo nie udowodni³em tego). Je¶li mnie o to pytasz, moja teoria symboli jest lepsza, ni¿ TM. Ale podzia³ kuli to drobny duperel. Gdybym nie mia³ lepszej teorii, kupi³bym TM razem z podzia³em kuli i by³bym z niej zadowolony, bo wielu wad ona nie ma. Bo i có¿, ¿e mówi mi, ¿e mozna podzieliæ kulê idealn±? Nie mam takiej kuli, wiêc i nie sprawdzê.
Tak. To zrozumia³e, ¿e zazdro¶cisz tym guru. Ale, powiedzmy sobie szczerze - gdybym mia³ do wyboru wiarê w nieomylno¶æ Cantora i wiarê w Twoj± nieomylno¶æ....
Reply to
Maciej Woźniak
U¿ytkownik "syzyf" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:hpeuo0$9sm$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Mylisz siê, masz.
Czy¿by zrobi³, to co zrobi³, z Twojej namowy?
Nigdy?
Mo¿e to i jest fakt. A mo¿e ogó³ nie u¿ywa w ogóle tego pojêcia. A mo¿e u¿ywa go tak, jak dajmy na to, "las"-u - na zasadzie, ¿e z grubsza wiadomo, co to jest, ale szczegó³y, np. ile drzew minimalnie, to czort jeden zna. Sprawdza³e¶? Nawet by¶ nie wiedzia³, jak za takie sprawdzenie siê zabraæ. Ty po prostu wiesz - ogó³ u¿ywa tak, jak Ty, bo tak jest s³usznie.
Reply to
Maciej Woźniak
Po prostu praktycznie. Sprawdza³êm, oczywi¶cie, ¿e w stopniu mi dostêpnym. Je¶li kto¶ ma inne w tym wzglêdzie do¶wiadczenia, nie stanowi to problemu - wystarczy uzgodniæ "s³ownik" z "mojego" na "inne" i w drug± stronê. Robakks takiego uzgodnienia odmawia...
syzyf
Reply to
syzyf
"zdumiony" snipped-for-privacy@jestem.pl news:hpev62$gnf$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Cukierki s± okr±g³e, czekoladki kwadratowe, a ciasteczka z dziurk±. To NIC na styku nie jest ani cukierkiem, ani czekoladk±, ani ciasteczkiem. To BRAKpunkt = czysta informacja. Robakks *°"½'´¨¢`ÿ.^:;~>¤<×÷-.,²¸
Reply to
Robakks
U¿ytkownik "Robakks" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hpf5dh$4d5$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
To punkty przypominaj± cukierki czy czekoladki? Moim zdaniem s± bez wymiaru, mo¿na nazwac je czyst± informacj±.
Reply to
zdumiony

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.