[DW] Mam "zagwozdkę", może ktoś ma jakiś pomysł?

Reply to
Sylwester Hadzii Murat
Loading thread data ...
Reply to
Sylwester Hadzii Murat
Maskol to gêsta ciecz (glut raczej), która po wyschniêciu przypomina gumê. Malujesz miejsce, które nie ma byæ zamalowane, nak³adasz farbê i ¶ci±gasz maskol - odchodzi ³atwo.
Reply to
PiotrP
Reply to
Sylwester Hadzii Murat
czy ten okręt będzie pływał ? M.S
Reply to
Marek S
Reply to
Sylwester Hadzii Murat

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.